riddler View my profile

Review Asus Eee Pc 701 + Windows xp

posted on 06 Nov 2007 10:45 by riddler

ไม่ได้มาอัพบลอกซะนาน

รู้สึกใจไม่ค่อยอยู่กับตัวซักเท่าไหร่ เลยไม่สามารถระบายอะไรออกมาได้

คําตอบ ที่ พยายาม จะหา เพราะคิดว่า ถ้าหาเจอ จะทําให้สบายใจขึ้น

ก็ไม่สําเร็จ แต่ กลับ ได้คิดว่า บางครั้งถ้าไม่รู้ และ ทําเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น

คนบางคนไม่เคยรู้จัก ไม่เคยมีตัวตน กลับทําให้สบายใจยิ่งกว่า (หรือเปล่า)

พล่ามมาตั้งนานไม่ได้เกี่ยวกับหัว entry เลย 555+

เข้าเรื่องดีกว่า เมื่อวาน เพิ่งไปถอย Asus Eee PC 701 มาหมาดๆ

หลังจากที่่รอมันมาตั้งนาน ใครที่ยังไม่รู้จัก Asus Eee PC

ก็ขอให้ลอง Search ใน Google ดูนะครับ เพราะหลายๆคน review ไว้ดีมากๆ

อยู่แล้ว เลยขออนุญาตไม่พูดถึงซํ้า และ ใน Youtube ก็มี เยอะมากๆ

แต่แปลกที่ไม่มีใครเอา Asus Eee PC ที่ลง Windows XP แล้วมา Review

ทั้งที่มันก็ Support

เมื่่อวานผม ได้เครื่องมาประมาณ 20:00 ระบบที่ติดมากับเครื่องก็คือ

Linux Xandros แต่ หน้าตาของผู้ใช้งาน ถูกดัดแปลงให้เหมาะกับตัวเครื่อง

ยอมรับเลยว่าบูทได้เร็วมากๆ แค่ประมาณไม่เกิน 20 วินาทีิ เท่านั้นเอง

ส่วนเวลาปิดใช้ไม่เกิน 4 วินาที

ผู้ใช้ไม่สามารถลงโปรแกรมอะไรผ่านทาง Add/Remove Prg ไ้ด้เลย ครับ(เซ็งเป็ด)

แต่ก็มีโปรแกรมมาให้ค่อนข้างครบ messenger , skype , open office , pdf reader

fire fox ระบบเบื้องต้นที่มากับเครื่องไม่ support ภาษาไทย และ แน่นอน keyboard

ไม่มีภาษาไทยนะครับพี่น้อง และ Thumbdrive ที่รุ่นเก่าๆหน่อย ก็ไม่ Support

อย่าง Kingston 1GB ของผม ก็ไม่ Support ต้องเป็นรุ่น 2GB เท่านั้น

เช้าวันนี้ผมก็เลยจัดการ download Driver ต่างๆ จาก AsusTek

และจัดการ Format มันใหม่ โดยลง โปรแกรมดังนี้ ครับ

1. Windows Xp sp2

2. Nod32 (ติดตั้งในเครื่อง) Nod32 ทําให้เครื่องบูทช้าไปไม่น้อยเลย

3. Office 2003 (SD card)

 

ลอง มาดู ภาพ การบูท กันครับ

ภาพก่อน Format ผมไม่ได้ถ่ายไว้ครับ เพราะน่าจะหาดูได้ง่าย

ปล. มืออันแสนจะอวบอ้วนนั่น คือมือผมเองครับ 555+

 

 


edit @ 8 Nov 2007 13:10:13 by riddler

Comment

Comment:

Tweet

comment6, Çíàêîìñòâî äåðáåíòå, =-(, çíàêîìñòâà ñî øëþõàìè â ãîðîäå êðàñíîÿðñêå, :]]], õóäååì ê ëåòó, bsacn, íîâûå ñàéòû ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà, 1225, ïîõóäåíèå åêàòåðèíà ìàìåíêî, gttkcx, èùó äåâóøêó èíòèìíûõ âñòðå÷, >:-DDD, çíàêîìñòâà ëèòâà, 2034, äåâêè äëÿ çíàêîìñòâà, 459, çíàêîìñòâî ñ áîáèí, 581475, äåâóøêè êðàñíîäàðà èíòèì, kgai, áðèòíè ñïèðñ äî è ïîñëå äèåòû ôîòî, qtk, çíàêîìñòâî â ìîñêâå ñåêñ, mvmn,

#97 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 09:18

comment2, ñàéò çíàêîìñòâ êàðåëèè, %]]], Çíàêîìñòâà ïåòðîçàâîäñêà, 8)), íèæíåâàðòîâñê çíàêîìñòâà àãåíò, kdd, äèåòà êðà÷êîâñêîé, wsusg, äèåòà äëÿ áåðåìåííûõ ñîáàê, 800879, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ÷åõèÿ, :OOO, ïîçíàêîìèòñÿ â ñåðïóõîâå, 347040, Íåôòåêàìñê èíòèì, >:-PPP, Íåòðàäèöèîííûõ çíàêîìñòâ, xgxfv, map, 200, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 5485,

#96 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-11 05:58

comment5, êðàñíûé áàðîí imdb, 407, ñàéò çíàêîìñòâ â ñåâåðíîé îñåòèè, 058727, äèåòà è èíñóëèí, 26184, âåëîòðåíàæåð êàêàÿ äîëæíà áûòü ñêîðîñòü ïîõóäåòü, =OO, çíàêîìñòâà âîñòî÷íûé êàçàõñòàí, 547247, ñêà÷àòü ðóêîâîäñòâî ïî ñàçäàíèþ ñàéòà çíàêîìñòâ, =(, îòçûâû î ïðîäóêöèè äëÿ ïîõóäåíèÿ, 847, çíàêîìñòâî íà âå÷åð â ìèíñêå, =O, ïîõóäåòü áåñïëàòíî, tzners, ãëþêîôàæ ïîõóäåíèå, fora,

#95 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 04:39

comment1, Çíàêîìñòâà âåëèêîáðèòàíèÿ, 469872, äåâóøêà ÷åìïèîíêà ïîçíàêîìëþñü, 1281, çíàêîìñòâà ïëàíåòà ëàâ ìîñêâà, 700, çíàêîìñòâà äëÿ åáëè â ãîðëîâêå, gqfjdv, çíàêîìñòâà æåíøèíû ñòàâðîïîëü, %)), ñàéò çíàêîìñòâ â ñèáèðå, =)), ñêà÷àòü ýëåêòðîííûé êóðñ êàê ïðåäðàòèòü ïîõóäåíèå â óäîâîëüñòâèå, 8[, çíàêîìñòâà â ãðîçíîì, 9746, Çíàêîìñòâà òóëóí, 879, plafon çíàêîìñòâà, %(, ïîçíàêîìèòñÿ ñî çâåçäîé, 533,

#94 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 03:59

comment3, ïðîòàñîâñêàÿ äèåòà îòçûâû, mops, Çíàêîìñòâà ñêàíäèíàâèè, 957198, Çíàêîìñòâî áóðÿòèè, :-O, çíàêîìñòâà âåñ, >:-DD, ñêîëüêî ñòîèò áàðèàòðè÷åñêîå ïîõóäåíèå, >:-), çíàêîìñòâà áîëüøîãî êàìíÿ, :-P, ñåêñ çíàêîìñòâà çàâîëæüå, %D, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â çàðàéñêå, xhakt, áèëèðóáèí äèåòà, 8-P, çíàêîìñòâî â ïðÿìîì ýôèðå, nplf, èçþì ïðè ïîõóäåíèè, jrbm, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç óãëè÷à, %], ñåðüåçíûé ñàéò çíàêîìñòâ êîìó çà, xhviov,

#93 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 02:59

comment5, îáîè ìîëîäûå îáåçüÿí, :-PPP, êàê ïîõóäåòü ñ ïîìîùüþ ôèòíåñà, >:[[[, map, 78490, äèåòà îò ÷åñîòêè, 96060, Çíàêîìñòâà îëèãàðõ, >:-O, êàê ðåàëüíî ïîõóäåòü æåíùèíå â 50 ëåò, 903139, òðàíñåêñóàëêè íîâîñèáèðñêà ïîçíàêîìÿòüñÿ, 69726, ÷àñ ïèê êèíî 1998, 34025, ñàéò çíàêîìñòâ òèõîðåöêà, :PPP, ñàíàòîðèè îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû ïîõóäåíèå î÷èùåíèå ïîäìîñêîâüå, 381, wap kotok çíàêîìñòâà, tvmmnh,

#92 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 02:00

comment4, êðóòûå áîáðû âñå ïåðñîíàæè, tntwx, ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ ìàêêåëëåíà, >:-D, çíàêîìñòâà ñåêñ êàçàõñòàí íîâîñòü, zbkuur, Çíàêîìñòâà ïðàãà, =], òðàíñâåñòèòû è çíàêîìñòâî, 6642, êàê ïîõóäåòü çà 2 íåäåëè áåñïëàòíî, 8-[, äèåòà 50 äíåé, gysy, ïàçíàêîìèöà ñ äåâóøêîé, hll, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðîâ ãîðüêèé, dvx, äèåòà ÷åðåç äåíü îòçûâû, :-O,

#91 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 01:40

comment6, çíàêîìñòâà â áàëàêîâî äëÿ ñåêñà, %-D, ïîñò êàê ñïîñîá ïîõóäåòü, vgybj, ðàìáëð çíàêîìñòâî, 8182, äåâóøêè äëÿ èíòèìà ðîñòîâ, :-(, ïîõóäåòü íà 1 ðàçìåð, %-PP, ñåêñ çíàêîìñòâà íåâèííîìûññê, 4689, äðàêà ìåëêèõ, yyw, êðàñèâûå äåâóøêè çíàêîìñòâî, 432519, çíàêîìñòâà áàïòèñò, >:[[[, äåâóøêè ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ çíàêîìñòâà, 014792, ðåàëåêñ ñðåäñòâî îò ïîõóäåíèÿ, jahxq, çíàêîìñòâà â óìàíè, %)), ñàéò çíàêîìñòâ ñ ðàñøèðåííûì ïîèñêîì, :-P, ñåêñ çíàêîìñòâî òîëüêî èíòèì, =[[,

#90 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 00:21

comment4, áëàãîâåùåíñê ðá çíàêîìñòâà, yodi, çäîðîâîå ïèòàíèå äîêëàä, 8]]], çíàêîìñòâà ïèòåð ñåêñ ãðÿçíûé, 885, çíàêîìñòâî àðìåíèÿ íàãîðíûé êàðàáàõ, %PP, íåëë íàòàøà ðè÷àðäñîí, uxb, ëèñòüÿ ñåííû äëÿ ïîõóäåíèÿ, orpx, ÿïîíñêàÿ äèåòà ñóïåð, hrhjw, çíàêîìñòâà â êàðàãàíäå ñ ôîòî, 39314, map, 55641, map, ouzzyh,

#89 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 22:23

<a href="http://wispqpjwzdkpopr.com">nsmabkqugsczeaz</a> http://mtwfztbtrkwnmrr.com [url=http://eksqygndbpcmpkp.com]gugdlpsznnbqjub[/url]

#88 By oclhikkcot (94.102.52.87) on 2010-06-10 22:13

comment2, äåâóøêè èíòèì â ïåðìè, tzhaz, ãåé çíàêîìñòâî ëþáåðöû, %DD, çíàêîìñòâà â àðñêå, ghmkt, óçáåêèñòîí çíàêîìñòâî ïî óçáåêñêèå, 86098, îáüÿâëåíèå çíàêîìñòâî ãååâ, 2300, îí èùåò åãî çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, meldjg, vip çíàêîìñòâà äëÿ ùåäðûõ, 74669, èíäèâèäóàëêè îð, 6865, ðîáåðò ïàèèíñîí, abjm, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàéò ÷àò, vli, Ïîçíàêîìèòüñÿ òðàíññåêñóàëîì, foa,

#87 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 21:04

comment5, ïîõóäåíèå êàê ÿ õóäåëà, %DD, ïîìîãàåò ëè áåã ñêèíóòü âåñ, =-D, ñàðàíñê ñëóæáà çíàêîìñòâ, =-DD, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ óêðàèíà, >:DD, çíàêîìñòâà â æåëåçíîäîðîæíîì ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 667288, êàêèå óïðîæ.íàäî äåëàòü ÷òîá ïîõóäåòü, cbhz, ïîõóäåíèå öåíòð îðèãåòåÿ ã òâåðü, jemxy, çíàêîìñòâà ãîðîä ðàäóõíûé õìàî, =D, ðåáðåê, 8871, ïàðåíü ïîçíàêîìèòñÿ ñ òîëñòîé äåâóøêîé äëÿ ñýêñà, kdcpe,

#86 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 19:46

comment1, ÷àé ñ èìáèðåì ïîõóäåíèå, xyht, ïàðåíü ïàðíÿ çíàêîìñòâî êèåâ, zjmutd, çíàêîìñòâà ìîëîäûå 19 ëåò ñåêñ, 930, çíàêîìñòâà ñî ñïîíñîðàìè ìóæ÷èíàìè ñóðãóòà, 8-]]], ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîëäîâå, %((, ñàóíòðåêè ê ôèëüìó àôåðà òîìàñ êðàóíà, =-], àþðâåäà ïîõóäåíèå, 736224, òåðà ïàòð³ê ôîòî, =)), ñàéò çíàêîìñòâ àçåðáàéäæàíöåâ â êàçàõñòàíå, %-[, èíòèì çíàêîìñòâà çàðå÷íûé, 599, Çíàêîìñòâî áîãàòûõ, kcxz,

#85 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 18:46

comment3, ñàéò ãàëàêòèêà çíàêîìñòâ íà êîìïüþòåð, bjl, ÷àò çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, simqzy, ñàéò çíàêîìñòâ êàì÷àòêà, efqjvh, map2, 9100, çëîâåùèå ìåðòåöû 3: àðìèÿ òüìû, 2261, ìàãàäàí çíàêîìñòâî îäíîêëàññíèêè ìîé ìèð, lwx, çíàêîìñòâà àðîìàøåâî, 8P, ãîðîä êîëîìíà êèíîòåàòðû ñåãîäíàÿ êèíîú, vpqiz, çíàêîìñòâà ñ óçáåêñêîé æåíùèíîé, 2696, Çíàêîìñòâî ïå÷îðà, 8OO, ïåðüìü çíàêîìñòâî, 8-PPP, ïîçíàêîìëþñüñ âëàñòíîé äàìîé, ucrkx,

#84 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 17:47

หนูซื้อมาแล้วแต่หนูอยากรู้ว่าถ้าไม่ใช้SD เราจะลงwd xp ได้เป่าค่ะ

nuchsara_aut@hotmail.com

#79 By (125.26.244.223) on 2010-06-10 14:50

ลงวินโดว์ใหม่แล้ว(xp) คีย์บอดมันใช้ไม่ได้ครับ
ช่วยหน่อยครับ

#52 By adobe (110.49.81.68) on 2010-04-19 17:54

คือว่าผมมี SD HC card ของ Kingston 4 G ไม่สามารถลงโปรแกรมอะไรลงการ์ดได้เลยครับ รบกวนช่วยเหลือหน่อยนะครับ

#50 By ขอบคุณครับ (58.10.234.95) on 2009-11-02 19:59

ตอนนี้ผมมีปัญหาที่ว่าลง xp ไปแล้ว ตัว ไฮเด็ฟออดิโอ้ไม่ทำงานครับมันขึ้นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองๆ ผมพยามแสวงหาไดร์ฟเวอร์ตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นของมันแล้ว แต่ดาวโหลดมากี่ครั้งก็เสียหมด ถ้าคุณมีช่วยส่งให้หน่อยนะครับของคุณครับ

#43 By lek (220.244.8.89) on 2008-11-14 07:27

ผมก็มี ลง xp Darklite + office ขายให้ราคา 7000 บาท ครับ เบอรื 0866625651 จร

#42 By jorn (125.27.25.202) on 2008-11-07 13:13

ผมก็มี ลง xp Darklite + office ขายให้ราคา 7000 บาท ครับ

#41 By jorn (125.27.25.202) on 2008-11-07 13:12

Nice writing. You are on my RSS reader now so I can read more from you down the road.

#39 By Alan (70.176.121.218) on 2008-08-24 03:33

ลงwpแล้ว แต่กล้องมันใช้ไม่ได้จาลงโปรแกรมกล้องได้ที่ไหนช่วยบ่อกหน่อนนะ
ทางkritkaml4@otmail.com

#38 By น้ำ (58.9.51.142) on 2008-07-14 19:58

ผมเพิ่งซื้อมาตัวนึงจากงาน commart 2008 เหมือนกันครับ ลดราคาลงมาเหลือไม่ถึง 8500

ลง microXP (iso file แค่ 150 MB เอง) และลง portable Office 2003 มี word/excel/powerpoint (อีก 100 MB) NOD32, Spybot กับโปรแกรมเล็กๆอีก 2-3 ตัว ยังเหลือพื้นที่อีก 2gb ครับ และที่สำคัญ boot เร็วปิดเร็ว และเหลือ RAM เยอะไว้ทำงานด้วยครับ

#37 By NICK (124.120.182.88) on 2008-06-21 15:50

สำหรับ คุณ jaae นะครับ
ลองติดตั้ง eeePC Utility ดูครับ (หลังจากติดตั้งแล้วจะอยู่ที่มุมขวาด้านล้างตรง Taskbar ครับ)

โปรแกรมนี้จะอยู่ในแผ่น CD Driver ที่แถมมาครับ

จะทำให้เราสามารถ Set ได้ว่าจะใช้หน้าจอแบบไหน ซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบครับ คือ

- LCD 800x480
- LCD 800x600

#36 By เต๋า (118.172.228.178) on 2008-03-11 13:56

ลองเข้าไปดูที่นี่ซิครับเค้า Review ไว้ละเอียดทีเดียวครับ

http://www.itcomcenter.com/forum_posts.asp?TID=264&PN=1&TPN=1

อ๋อ .. EEE PC สามารถเพิ่ม RAM ได้นะครับ ในตัวเครื่องพอแกะออกมาจะมีช่อง RAM ให้1ช่องครับ ต้องถอดของเดิมที่มากับเครื่องออกครับ(512MB DDR2-667) แล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนที่ครับ เท่าที่ลองสามารถใส่กับ RAM 1G DDR2-667 ได้อย่างไม่มีปัญหาครับ

#35 By เต๋า (118.172.228.178) on 2008-03-11 13:48

Eee PC เพิ่มหน่วยความจำได้หรือเปล่าใครรู้บอกหน่อย

#34 By p (202.41.187.247) on 2008-03-10 14:40

ได้มาเหมือนกันค่ะ วันเกิด แหะๆ สีชมพู ... ลงวินโดว์XP อ่ะค่ะ... เหลือพื้นที่อยู่ก็ประมาณ 700กว่าmb

#32 By hnamtoei (118.173.145.41) on 2008-02-26 18:11

ใครรู้วิธีใช้webcam บนeeepc บ้างช่วยบอกหน่อยครับแล้วทำอย่างไรจึงจะdownload yahoo messenger บนlinux ที่ใช้บน eeepcบ้างครับช่วยบอกกันบ้าง

#31 By วิทวัต โลหะสุวรรณ (202.149.25.241) on 2008-02-21 13:06

beenaban@hotmail.com

#30 By be (125.24.50.233) on 2008-02-10 23:52

ช่วยด้วย เราจะต้องลง nokia pc suit ใน sd card ต้องทำไงค๊ะ

#29 By be (125.24.50.233) on 2008-02-10 23:51

ใครซื่อไปแล้ว แล้วอยากขายต่อ โทร 085-156-8500 ยุทธ
อยากได้มาก!!!!

#28 By yut (58.9.5.171) on 2008-01-07 00:39

sad smile ขอรบกวนอีกครั้งนะค่ะ
คือซื้อ Hard disk มาต่อ แล้วไฟมันไม่พอค่ะ มันร้องใหญ่
ทำไงดีค่ะ

#27 By jaae (125.27.211.111) on 2007-12-24 23:33

เพิ่งซื้อมาเหมือนกันทางร้านเค้าลง window XP มาให้เลยแล้วไปเล่นตั้งค่าหน้าจอแล้วมันดันไม่พอดีหน้าจอค่ะ ต้องแก้ยังงัยค่ะ ช่วยด้วยค่ะ พยายามหลายทางเลย แต่มันไม่ได้ยังงัยใครที่พอจะทราบช่วยตอบปัญหาให้ด้วยนะค่ะ
ที่ prisuwan_ae@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

#26 By jaae (125.24.16.204) on 2007-12-20 19:16

http://www.eeepcthai.com confused smile

#25 By 9pda (124.120.2.3) on 2007-12-18 01:52

รบกวนถามเพิ่มเติมครับ หากจะลง XP ต้องทำอย่างไรบ้างครับ format อย่างไร แล้วลงผ่าน External CD หรอครับ แล้วตอนเปิดเครื่องมันจะเห็น External Drive เองหรือว่าอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

#24 By Nut (58.9.139.243) on 2007-12-09 22:23

น่าลองแฮะ...
แต่ถ้าจะลง Windows XP ต้องไปหา optical drive มาเสียบ เลยเหรอครับ... sad smile

#23 By โก๋สิจ๊ะ on 2007-11-26 08:51

ซื้อที่ไหนอ่ะคับ
confused smile

#22 By ohm (222.123.34.216) on 2007-11-12 23:59

รอจอใหญ่กว่านี้ดีกว่า..big smile

#21 By Radio In Thailand on 2007-11-11 16:59

อยากได้มั่งจังอ่ะค่ะ

รปร่างก็สวย เร็วด้วย

ถ้าราครมไพงมากก็น่าสนนะคะเนี่ย angry smile

#20 By :: MeiJiKo :: on 2007-11-08 23:09

#19 By T o' M @ ZZ u ครับ on 2007-11-08 21:46

พี่โอ้
ตกลงจะได้ๆไหมซีดีเนี่ย
รอเปนชาติแล้วเนี่ย

#18 By ฟ้าบ่กั้น on 2007-11-08 15:31

ว้าวเครื่องสวยดีอ่ะ

อยากถอยเครื่องใหม่บ้างจังแหะ555

แต่ต้องไปเกาะแขนแม่สะแร้วคิคิquestion
มือใหญ่ หรือเครื่องมันเล็ก อ่ะครับ sad smile

#16 By -Press F5- on 2007-11-08 09:01

-- ว้าววววววววว สีขาวสวยงามมากๆ เลยอ่ะเฮีย

-- ใหญ่กว่ามือเฮียนิดเดียวเองอ่ะ

-- เฮียไปสอยมาจากงาน Commart อ่ะจิ

-- ช่วงนี้ถอย Notebook กันใหญ่เลยอ่ะ

-- เพื่อนที่ออฟฟิศก็ถอยมา 2 คนเหมือนกัน

-- อยากได้ๆ ทนใช้คุณหนูที่บ้านไปก่อน open-mounthed smile

#15 By Evil-minded Angel on 2007-11-07 23:30

ไม่ทราบว่าเครื่องที่ซื้อมา HD เท่าไหร่อ่ะคับ

เเละ win xp มันขนาดเท่าไหร่อะคับ กี่ GB คับ

#14 By tumyak (202.91.18.204) on 2007-11-07 22:43

คอมไฮโซจังค่ะ...

อิจฉานะเนี้ย อิอิอิopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#13 By Flyaway by Minee on 2007-11-07 22:15

ไฮเทคจริงคุณ ตามเทคโนโลยีพวกนี้แล้วผมปวดหัว

#12 By Contessa on 2007-11-07 10:59

ลง xp แล้วจะเหลือประมาณ 1.4 Gb ครับ

ลง office sd ผมหมายถึง
install office 2003 ลงไปใน sd card
ขนาดความจุ 1 gb ครับ

#11 By riddler on 2007-11-07 10:10

อยากรบกวน ถามว่า
ลง XP แล้วจะเหลือ memory อยู่เท่าไหร่หรอครับ
แล้ว หมายความว่าไง OFFICE ใน SD
รบกวนตอบให้ด้วยนะครับ

chayensainom@hotmail.com
พอดีว่าสนใจตัวนี้เหมือนกันเหมาะกับ
การทำงาน mobile มากๆ

Thx

#10 By (125.24.80.252) on 2007-11-07 00:21

บางเรื่อง หาคำตอบไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาครับ ช่างมันเถอะ

หายไปตั้งนาน กลับมาได้ป๊อกแป๊กอีกแระ

มือไม่อ้วนนะ

#9 By มนุษย์กล่อง on 2007-11-07 00:12

Recommend