riddler View my profile

Review Asus Eee Pc 701 + Windows xp

posted on 06 Nov 2007 10:45 by riddler

ไม่ได้มาอัพบลอกซะนาน

รู้สึกใจไม่ค่อยอยู่กับตัวซักเท่าไหร่ เลยไม่สามารถระบายอะไรออกมาได้

คําตอบ ที่ พยายาม จะหา เพราะคิดว่า ถ้าหาเจอ จะทําให้สบายใจขึ้น

ก็ไม่สําเร็จ แต่ กลับ ได้คิดว่า บางครั้งถ้าไม่รู้ และ ทําเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น

คนบางคนไม่เคยรู้จัก ไม่เคยมีตัวตน กลับทําให้สบายใจยิ่งกว่า (หรือเปล่า)

พล่ามมาตั้งนานไม่ได้เกี่ยวกับหัว entry เลย 555+

เข้าเรื่องดีกว่า เมื่อวาน เพิ่งไปถอย Asus Eee PC 701 มาหมาดๆ

หลังจากที่่รอมันมาตั้งนาน ใครที่ยังไม่รู้จัก Asus Eee PC

ก็ขอให้ลอง Search ใน Google ดูนะครับ เพราะหลายๆคน review ไว้ดีมากๆ

อยู่แล้ว เลยขออนุญาตไม่พูดถึงซํ้า และ ใน Youtube ก็มี เยอะมากๆ

แต่แปลกที่ไม่มีใครเอา Asus Eee PC ที่ลง Windows XP แล้วมา Review

ทั้งที่มันก็ Support

เมื่่อวานผม ได้เครื่องมาประมาณ 20:00 ระบบที่ติดมากับเครื่องก็คือ

Linux Xandros แต่ หน้าตาของผู้ใช้งาน ถูกดัดแปลงให้เหมาะกับตัวเครื่อง

ยอมรับเลยว่าบูทได้เร็วมากๆ แค่ประมาณไม่เกิน 20 วินาทีิ เท่านั้นเอง

ส่วนเวลาปิดใช้ไม่เกิน 4 วินาที

ผู้ใช้ไม่สามารถลงโปรแกรมอะไรผ่านทาง Add/Remove Prg ไ้ด้เลย ครับ(เซ็งเป็ด)

แต่ก็มีโปรแกรมมาให้ค่อนข้างครบ messenger , skype , open office , pdf reader

fire fox ระบบเบื้องต้นที่มากับเครื่องไม่ support ภาษาไทย และ แน่นอน keyboard

ไม่มีภาษาไทยนะครับพี่น้อง และ Thumbdrive ที่รุ่นเก่าๆหน่อย ก็ไม่ Support

อย่าง Kingston 1GB ของผม ก็ไม่ Support ต้องเป็นรุ่น 2GB เท่านั้น

เช้าวันนี้ผมก็เลยจัดการ download Driver ต่างๆ จาก AsusTek

และจัดการ Format มันใหม่ โดยลง โปรแกรมดังนี้ ครับ

1. Windows Xp sp2

2. Nod32 (ติดตั้งในเครื่อง) Nod32 ทําให้เครื่องบูทช้าไปไม่น้อยเลย

3. Office 2003 (SD card)

 

ลอง มาดู ภาพ การบูท กันครับ

ภาพก่อน Format ผมไม่ได้ถ่ายไว้ครับ เพราะน่าจะหาดูได้ง่าย

ปล. มืออันแสนจะอวบอ้วนนั่น คือมือผมเองครับ 555+

 

 


edit @ 8 Nov 2007 13:10:13 by riddler

Comment

Comment:

Tweet

comment6, Çíàêîìñòâî äåðáåíòå, =-(, çíàêîìñòâà ñî øëþõàìè â ãîðîäå êðàñíîÿðñêå, :]]], õóäååì ê ëåòó, bsacn, íîâûå ñàéòû ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà, 1225, ïîõóäåíèå åêàòåðèíà ìàìåíêî, gttkcx, èùó äåâóøêó èíòèìíûõ âñòðå÷, >:-DDD, çíàêîìñòâà ëèòâà, 2034, äåâêè äëÿ çíàêîìñòâà, 459, çíàêîìñòâî ñ áîáèí, 581475, äåâóøêè êðàñíîäàðà èíòèì, kgai, áðèòíè ñïèðñ äî è ïîñëå äèåòû ôîòî, qtk, çíàêîìñòâî â ìîñêâå ñåêñ, mvmn,

#97 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 09:18

comment2, ñàéò çíàêîìñòâ êàðåëèè, %]]], Çíàêîìñòâà ïåòðîçàâîäñêà, 8)), íèæíåâàðòîâñê çíàêîìñòâà àãåíò, kdd, äèåòà êðà÷êîâñêîé, wsusg, äèåòà äëÿ áåðåìåííûõ ñîáàê, 800879, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ÷åõèÿ, :OOO, ïîçíàêîìèòñÿ â ñåðïóõîâå, 347040, Íåôòåêàìñê èíòèì, >:-PPP, Íåòðàäèöèîííûõ çíàêîìñòâ, xgxfv, map, 200, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 5485,

#96 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-11 05:58

comment5, êðàñíûé áàðîí imdb, 407, ñàéò çíàêîìñòâ â ñåâåðíîé îñåòèè, 058727, äèåòà è èíñóëèí, 26184, âåëîòðåíàæåð êàêàÿ äîëæíà áûòü ñêîðîñòü ïîõóäåòü, =OO, çíàêîìñòâà âîñòî÷íûé êàçàõñòàí, 547247, ñêà÷àòü ðóêîâîäñòâî ïî ñàçäàíèþ ñàéòà çíàêîìñòâ, =(, îòçûâû î ïðîäóêöèè äëÿ ïîõóäåíèÿ, 847, çíàêîìñòâî íà âå÷åð â ìèíñêå, =O, ïîõóäåòü áåñïëàòíî, tzners, ãëþêîôàæ ïîõóäåíèå, fora,

#95 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 04:39

comment1, Çíàêîìñòâà âåëèêîáðèòàíèÿ, 469872, äåâóøêà ÷åìïèîíêà ïîçíàêîìëþñü, 1281, çíàêîìñòâà ïëàíåòà ëàâ ìîñêâà, 700, çíàêîìñòâà äëÿ åáëè â ãîðëîâêå, gqfjdv, çíàêîìñòâà æåíøèíû ñòàâðîïîëü, %)), ñàéò çíàêîìñòâ â ñèáèðå, =)), ñêà÷àòü ýëåêòðîííûé êóðñ êàê ïðåäðàòèòü ïîõóäåíèå â óäîâîëüñòâèå, 8[, çíàêîìñòâà â ãðîçíîì, 9746, Çíàêîìñòâà òóëóí, 879, plafon çíàêîìñòâà, %(, ïîçíàêîìèòñÿ ñî çâåçäîé, 533,

#94 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 03:59

comment3, ïðîòàñîâñêàÿ äèåòà îòçûâû, mops, Çíàêîìñòâà ñêàíäèíàâèè, 957198, Çíàêîìñòâî áóðÿòèè, :-O, çíàêîìñòâà âåñ, >:-DD, ñêîëüêî ñòîèò áàðèàòðè÷åñêîå ïîõóäåíèå, >:-), çíàêîìñòâà áîëüøîãî êàìíÿ, :-P, ñåêñ çíàêîìñòâà çàâîëæüå, %D, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â çàðàéñêå, xhakt, áèëèðóáèí äèåòà, 8-P, çíàêîìñòâî â ïðÿìîì ýôèðå, nplf, èçþì ïðè ïîõóäåíèè, jrbm, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç óãëè÷à, %], ñåðüåçíûé ñàéò çíàêîìñòâ êîìó çà, xhviov,

#93 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-11 02:59

comment5, îáîè ìîëîäûå îáåçüÿí, :-PPP, êàê ïîõóäåòü ñ ïîìîùüþ ôèòíåñà, >:[[[, map, 78490, äèåòà îò ÷åñîòêè, 96060, Çíàêîìñòâà îëèãàðõ, >:-O, êàê ðåàëüíî ïîõóäåòü æåíùèíå â 50 ëåò, 903139, òðàíñåêñóàëêè íîâîñèáèðñêà ïîçíàêîìÿòüñÿ, 69726, ÷àñ ïèê êèíî 1998, 34025, ñàéò çíàêîìñòâ òèõîðåöêà, :PPP, ñàíàòîðèè îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû ïîõóäåíèå î÷èùåíèå ïîäìîñêîâüå, 381, wap kotok çíàêîìñòâà, tvmmnh,

#92 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-11 02:00

comment4, êðóòûå áîáðû âñå ïåðñîíàæè, tntwx, ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ ìàêêåëëåíà, >:-D, çíàêîìñòâà ñåêñ êàçàõñòàí íîâîñòü, zbkuur, Çíàêîìñòâà ïðàãà, =], òðàíñâåñòèòû è çíàêîìñòâî, 6642, êàê ïîõóäåòü çà 2 íåäåëè áåñïëàòíî, 8-[, äèåòà 50 äíåé, gysy, ïàçíàêîìèöà ñ äåâóøêîé, hll, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðîâ ã&#